Ketuta Alexi-Meskhishvili

December 11th

2018

Polaroid

11 × 9 cm